info@gnosis.hr

Lektoriranje diplomskih radova + potvrda o lekturi

GNOSIS prevoditeljska agencija > Blog > Lektoriranje diplomskih radova + potvrda o lekturi
lektoriranje diplomskih radova

Lektoriranje diplomskih radova + potvrda o lekturi

Lektoriranje diplomskih radova je usluga koja se danas vrlo tražena. Naime, svaki student na završetku svoga studija ima obvezu napraviti završni odnosno diplomski rad. Taj rad treba biti napisan stručno, sadržajno jasno i točno, u skladu s gramatičkim i pravopisnim pravilima.

Prije svega, za napisati kvalitetan diplomski rad potrebno je određeno vrijeme pripreme i istraživanja. Student treba odlično upućen u temu, istražiti stručnu literaturu i druge izvore kako bi mogao potom mogao napisati rad. Naravno, ne studiraju svi studenti hrvatski jezik odnosno kroatistiku. Tako mnogi studenti mogu napisati vrlo kvalitetan rad, no koji ipak sadrži određene pravopisne, gramatičke i druge jezične pogreške. Zbog tog razloga većina sveučilišta danas zahtijeva da diplomski rad prođe postupak jezične provjere.

Lektoriranje diplomskih radova znači upravo to: pregled i ispravak radova tako da budu u skladu s važećim pravopisom.

 

Lektoriranje diplomskih radova i potvrda o lekturi

Kako bi sveučilište bilo sigurno da je rad prošao postupak provjere, obično se traži potvrda o lekturi. Potvrdu o lekturi može izdati lektor odnosno prevoditeljska agencija koja uz prevođenje obavlja i lektoriranje diplomskih radova. Osim toga za lektoriranje diplomskog ili završnog rada dobit ćete i račun koji vam može služiti kao dodatna potvrda da je rad lektoriran.

Može li vam rad lektorirati netko tko nije stručni lektor s iskustvom? Danas mnogi oglašavaju uslugu lekture, čak i oni koji nemaju za to registriranu djelatnost ili dovoljno iskustva. Ne preporučuje se naručiti uslugu lekture od osobe koja vam za to ne može izdati račun ili potvrdu. Nemojte nasjedati na pretjerano jeftine cijene lekture jer vrlo je vjerojatno da vam rad neće biti stručno i kvalitetno lektoriran. Zbog uštede manje svote novca kasnije biste mogli imati problema ako u radu ostanu razne pravopisne i gramatičke pogreške.

Lektoriranje diplomskih radova je usluga koju najbolje obavljaju profesori odgovarajućeg jezika. Također je jako važno da lektor ima dovoljno iskustva i znanja da bi mogao napraviti kvalitetnu lekturu. Ako je netko primjerice profesor hrvatskoga jezika, ne znači da je automatski i lektor. Za biti kvalitetan lektor potrebne su godine dodatnog usavršavanja, educiranja i praktičnog iskustva. Stručne lektore obično zapošljavaju prevoditeljske agencije gdje lektoriraju razne vrste prijevoda i drugih dokumenata.

Na potvrdi o lekturi obično će biti naveden naslov diplomskog rada, autor rada, ime lektora i datum, uz odgovarajući pečat i potpis.

 

lektoriranje diplomskih radova

 

Lektoriranje diplomskih radova na stranim jezicima

Postoje naravno i diplomski odnosno završni radovi na stranim jezicima. I za takve se radove traži potvrda o lekturi. Lektoriranje diplomskih radova na stranim jezicima rade stručni lektori odgovarajućeg jezika.

Najčešće se lektoriraju diplomski radovi na engleskome, njemačkome i slovenskome jeziku. Kao i lektoriranje diplomskih radova na hrvatskome jeziku, i u ovom slučaju traži se odgovarajuća potvrda o lekturi.

 

Proces lekture diplomskog rada

Proces lekture diplomskog rada započinje slanjem rada na analizu i procjenu. Nakon toga se dobije ponuda koja sadrži informacije o cijeni i roku za lekturu. Nakon prihvaćanja i uplate ponude lektor može započeti s radom.

Cijena i rok ovise o dužini i tematici rada, a također i o jeziku. Lektoriranje diplomskih radova na hrvatskome jeziku povoljnije je od lektoriranja radova pisanih na stranim jezicima.

Tijekom lekture lektor može prema potrebi kontaktirati autora rada ako ima nekih pitanja u vezi nekih nejasnih dijelova, pogrešaka i sl.

Prilikom lekture ispravljaju se sve vrste jezičnih pogrešaka: pravopisne, gramatičke, stilske, sintaktičke itd. Nakon što rad prođe postupak lekture, u potpunosti je jezično optimiziran i spreman na predaju i tisak.

 

Zašto je važno lektorirati diplomski rad

Kao što smo već spomenuli, danas mnogi fakulteti zahtijevaju prilikom predaje rada i potvrdu o lekturi. Tako je lektoriranje diplomskih radova jedna od obveza koju je potrebno ispuniti kako bi rad bio uzet u razmatranje.

No lektoriranje diplomskih radova nije samo nužno zato što je službeno obavezno. Danas se većina diplomskih i završnih radova sprema u digitalne repozitorije sveučilišta gdje se trajno čuvaju. Mnogi su takvi repozitoriji i javno dostupni putem interneta.

Ako rad vrvi raznim pravopisnim i gramatičkim greškama i nije lektoriran, u takvom će stanju zauvijek ostati. Stoga bi interes svakog studenta trebao biti da preda diplomski rad koji će kao trajan dokument biti jezično ispravan.

Osim toga mnogi studenti vjerojatno nisu ni svjesni da u njihovim radovima postoje brojne jezične pogreške. Nisu svi studenti jezični eksperti i u tom smislu ne mogu samostalno uočiti jezične greške u svom radu. To je upravo zadaća stručnog lektora, da temeljito pregleda rad i ispravi što je potrebno.

 

Je li lektoriranje diplomskih radova uključuje korekturu i redakturu?

Postoje tri različite razine ispravljanja odnosno uređivanja teksta. To su korektura, lektura i redaktura.

Korektura je pojam koji znači ispravljanje slučajnih ili tehničkih pogrešaka. To je dakle osnovna razina ispravljanja teksta. Korektura se obično naručuje nakon grafičke pripreme nekog teksta za tisak. Korekturne greške mogu biti primjerice pogrešno prelomljene riječi na kraju retka, strane riječi koje nisu označene kurzivom i sl. Ako je već napravljena lektura, obično nije nužno dodatno raditi i korekturu, osim kod većih i složenijih publikacija za tisak.

Redaktura je najsloženija razina ispravljanja teksta. U suštini se radi o optimizaciji stila i cjelokupne semantičke razine teksta. Prilikom redakture mogu se optimizirati nezgrapne rečenice, skratiti pojedini odlomci, izbaciti suvišni dijelovi, dodati novi i slično. Lektoriranje diplomskih radova ne uključuje redakturu. U ovom slučaju studentu može savjetima i stručnim vodstvom pri izradi diplomskog rada pomoći mentor.

 

lektoriranje diplomskih radova cijena

 

Koliko dugo traje lektura diplomskog rada?

Rok za završetak lekture najviše ovisi o ukupnom broju kartica teksta diplomskog rada. 1 kartica teksta tako sadrži 1500 znakova s razmacima. Što je veći broj kartica teksta, bit će naravno i dulji rok za lekturu.

Okvirno govoreći, rad od nekakvih stotinjak kartica može se lektorirati u roku od nekoliko dana. Važno je da se rad za lekturu preda na vrijeme te da se ne čeka zadnji trenutak.

Lektura se najčešće radi s opcijom “evidentiraj promjene” tako da autor rada nakon lekture može vidjeti sve ispravke. Nakon provedene lekture student može prema potrebi zatražiti određena pojašnjenja u vezi lektorskih ispravaka.

 

Kako naručiti uslugu lekture?

Uslugu lekture diplomskog rada možete naručiti tako da nam pošaljete svoj rad u privitku e-maila. Javite nam se na info@gnosis.hr te uz priloženi rad navedite i rok do kada bi vam trebala lektura. Uskoro ćemo vam se javiti sa svim potrebnim informacijama.

U prevoditeljskoj agenciji GNOSIS lekturu rade isključivo stručni lektori s dugogodišnjim iskustvom. Ako želite da vaš diplomski rad bude kvalitetno lektoriran, obratite nam se s povjerenjem. Analiza rada i procjena cijene lekture je besplatna.

Potvrda o lekturi ne naplaćuje se dodatno te je uključena u cijenu lektoriranja.

Također vam uz uslugu lekture možemo napraviti i stručan prijevod sažetka na strani jezik.

 

Za besplatnu procjenu cijene lekture kontaktirajte nas na info@gnosis.hr