info@gnosis.hr

Lektoriranje teksta | Naručite uslugu stručne lekture

GNOSIS prevoditeljska agencija > Blog > Lektura teksta > Lektoriranje teksta | Naručite uslugu stručne lekture
cijena prijevoda

Lektoriranje teksta | Naručite uslugu stručne lekture

Lektoriranje teksta je neizostavan korak u procesu finalne provjere i obrade nekog teksta. Svrha lektoriranja je prije svega osigurati jezičnu kvalitetu i jasnoću napisanog sadržaja.

Nelektorirani tekstovi mogu sadržavati velik broj gramatičkih, pravopisnih i ostalih jezičnih pogrešaka. Osim toga u svojim pojedinim dijelovima nelektorirani tekstovi mogu biti nejasni, pa čak i potpuno nerazumljivi. Zato je lektoriranje ključan korak prije objave nekog teksta ili npr. prije konačne predaje diplomskog rada.

 

Koji se sve tekstovi trebaju lektorirati

 

Trebali bi se lektorirati svi oni tekstovi u kojima je bitno osigurati jasnoću, točnost, gramatičku ispravnost i stilsku kvalitetu. U principu se to odnosi na svaki tekst koji će biti javno dostupan u fizičkom ili digitalnom obliku.

To je pogotovo bitno danas kada su čitateljske navike općenito u padu. Naime, kako ljudi s vremenom sve manje čitaju, to imaju sve više poteškoća napisati i sastaviti razumljiv tekst.

Pogotovo su novije generacije preokupirane skraćenom komunikacijom, emotikonima, videporukama i sl. Zato kad se javi potreba za napisati primjerice diplomski rad, nastaje problem. Tekstovi često sadržavaju brojne gramatičke i pravopisne pogreške, a ponekad su u pojedinim dijelovima gotovo potpuno nerazumljivi. Stoga je u takvim slučajevima lektoriranje neophodno kako bi se tekst doveo na prihvatljivu razinu ispravnosti i čitljivosti.

 

Lektori – jezični stručnjaci

 

Naravno, ne znači da samo mlađe osobe imaju poteškoća u ispravnom pisanju teksta. Primjerice, netko može biti vrhunski medicinski stručnjak, a da ne poznaje najbolje pravopis hrvatskoga jezika. U slučaju kad takva osoba na primjer napiše doktorsku disertaciju, svakako ju je potrebno lektorirati.

Ne može svatko znati sve, pa zato i postoje jezični stručnjaci – lektori – koji će pregledati i optimizirati napisani tekst.

Lektor je stručna osoba sa završenim studijem hrvatskoga jezika i s godinama dodatnog usavršavanja. Lektori imaju duboko razumijevanje pravila hrvatskog jezika i mogu optimizirati različite stilističke i jezične aspekte kako bi tekst bio što precizniji i razumljiviji ciljanoj publici. Oni ispravljaju pravopisne i gramatičke pogreške, optimiziraju rečenične strukture i stil, provjeravaju pravilnu upotrebu riječi te pomažu u poboljšanju ukupnog jezičnog izraza.

Lektori mogu raditi kao samostalni profesionalci ili pak kao dio većeg tima. Primjerice, u prevoditeljskim agencijama, izdavačkim kućama, novinskim i marketinškim agencijama, na sveučilištima i drugim institucijama koje zahtijevaju lektoriranje i uređivanje tekstova.

 

Lektoriranje i vrste tekstova koji se najčešće lektoriraju

 

Najčešće se lektoriraju sljedeće vrste tekstova:

Akademski radovi: Seminarski, diplomski i doktorski radovi trebaju biti lektorirani kako bi se osigurala jasnoća izražavanja i dosljednost u upotrebi terminologije.

Poslovna dokumentacija: Poslovna pisma, izvješća, prezentacije i marketinški materijali trebaju biti besprijekorno napisani kako bi tvrtka ostavila profesionalan dojam.

Članci i novinski tekstovi: Tekstovi namijenjeni objavljivanju u novinama, časopisima ili na portalima trebaju biti slobodni od pravopisnih i gramatičkih grešaka te stilski uglađeni.

Knjige i romani: Lektura knjiga i romana ključna je kako bi se osigurala koherentnost priče, dosljednost likova te ispravan jezični izričaj.

Akademske publikacije: Znanstveni radovi za objavljivanje u časopisima i knjigama trebaju proći rigoroznu lekturu kako bi se osigurala kvaliteta sadržaja i izražavanja.

Web-sadržaj: Blogovi, članci i ostali tekstovi na web-stranicama trebaju biti lektorirani kako bi se osigurala čitljivost i točnost informacija.

Životopisi i molbe za posao: Kad tražite posao, vaš životopis i motivacijsko pismo moraju biti besprijekorno napisani kako biste se istaknuli kao ozbiljan kandidat.

Stručne knjige i udžbenici: Lektura stručnih knjiga i udžbenika važna je kako bi se osigurala njihova točnost i razumljivost za čitatelje.

Pravni dokumenti: Pravni dokumenti, ugovori, sporazumi i pravne analize trebaju biti precizno napisani kako bi se izbjegli nesporazumi i pravne poteškoće.

Medicinski tekstovi: Medicinski članci, istraživanja i informacije o zdravlju trebaju biti točni i razumljivi kako bi se osigurala sigurnost i točnost informacija.

U osnovi, bilo koji tekst koji ima potencijalni utjecaj na čitatelja ili korisnika trebao bi biti lektoriran kako bi se osigurala kvaliteta, točnost i profesionalnost izraza.

 

 

Kako lektoriranje može optimizirati vaš tekst

Lektorirani tekstovi pružaju jasne i precizne informacije, eliminirajući nedoumice i nesporazume koji mogu proizaći iz loše strukturiranog ili pogrešno napisanog teksta. Bez obzira na svrhu teksta, dobro lektoriran sadržaj ukazuje na profesionalnost i brigu o detaljima. To je osobito važno u poslovnom svijetu, gdje prvi dojam igra ključnu ulogu.

No, naravno, ne samo u poslovnom svijetu. Akademski radovi, istraživanja i znanstveni članci također zahtijevaju visoku razinu točnosti i vjerodostojnosti. Lektoriranje osigurava da tekst bude besprijekoran, čime se održava povjerenje čitatelja u autora i njegove informacije.

Zamislite da čitate neki znanstveni članak ili disertaciju, te tom prilikom uočite velik broj tipfelera i drugih jezičnih pogrešaka. Svakako da bi vaše povjerenje u autorovu stručnost i profesionalnost bilo poljuljano, zar ne?

Lektoriranje također pomaže u održavanju dosljednosti jezičnih elemenata poput vokabulara, terminologije i stila kroz cijeli tekst. To je posebno važno u dužim tekstovima kako bi se osigurala koherentnost i razumljivost.

Pogreške u tekstu, bilo gramatičke bilo pravopisne, često odvlače pažnju čitatelja od suštine sadržaja. Lektoriranjem se minimizira ova distrakcija i omogućuje čitatelju da se usredotoči na bitne informacije.

 

 

Postupak lektoriranja

Postupak lektoriranje obuhvaća više različitih razina, a to su najčešće sljedeće:

Ispravljanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka: Lektori provjeravaju pravopis, gramatiku, interpunkciju i stilske aspekte teksta. Ukratko, ispravljaju sve pogreške kako bi tekst bio jezično ispravan.

Uređivanje rečenica i teksta: Lektori pomažu u oblikovanju rečenica kako bi bile jasne, logične i razumljive. Provjeravaju rečeničnu strukturu i sintaksu kako bi osigurali da se tekst može pročitati i razumjeti bez poteškoća.

Poboljšanje jezičnog izraza: Lektori pomažu autorima u izražavanju svojih misli na jasan i uvjerljiv način. Mogu predložiti alternativne formulacije koje bi mogle bolje komunicirati autorove ideje.

Provjera konzistencije: Lektori osiguravaju da se iste riječi i fraze koriste dosljedno tijekom teksta. To uključuje i dosljednost u korištenju pravopisnih varijacija.

Stilistička uređivanja: Lektori prate specifične stilističke smjernice ili zahtjeve klijenta te pomažu u poboljšanju stila pisanja kako bi odgovarao ciljanoj publici. Primjerice, tekst koji ima marketinšku svrhu ne bi trebao biti prekompliciran ili težak za razumjeti.

Rad s autorima: Lektori tijekom lektoriranja često komuniciraju s autorima teksta, bilo direktno bilo kroz komentare u tekstu. Naime, to je potrebno kako bi razjasnili nedoumice, razgovarali o mogućim izmjenama i zajedno radili na poboljšanju teksta.

 

Postoji li automatsko i besplatno online lektoriranje

Da, postoje automatski alati za lektoriranje teksta koji su dostupni online i besplatni su pod određenim uvjetima. Međutim, treba napomenuti da automatski online „lektori“ obično nisu tako precizni kao ljudski lektori. Tako često mogu previdjeti suptilne pogreške ili davati pogrešne sugestije.

Ipak, oni mogu biti korisni za brzo provjeravanje pravopisa i gramatike prije nego što tekst bude poslan na konačno lektoriranje od strane stručne osobe. Također mogu biti korisni za „brzu lekturu“ neformalnih tekstova u kojima nije toliko važno da cijeli tekst bude detaljno pregledan i ispravljen.

Možda najveće ograničenje automatskih alata za lektoriranje jest odabir jezika. Naime, jedan od najpoznatijih takvih alata – Grammarly – podržava unos tekstova samo na engleskome jeziku. Za sada ne postoji opcija za hrvatski jezik, kao ni za druge jezike. Također i većina drugih sličnih alata i aplikacija podržava samo engleski uz još nekoliko glavnih svjetskih jezika.

 

 

Automatsko lektoriranje najčešće nije ni praktično ni besplatno

 

Još jedno ograničenje automatski alata jest da oni većinom ništa direktno ne ispravljaju. Uglavnom se radi o sugestijama ili naznakama mogućih gramatičkih pogrešaka. Dakle, automatski alat će vam sugerirati gdje bi mogla biti pogreška, a na vama je da procijenite je li to zaista pogreška ili ne. I ako jest, da je ispravite.

Potrebno je odlično poznavati gramatiku i imati veliko iskustvo kako biste mogli procijeniti treba li zaista nešto ispraviti u tekstu. Sve to u konačnici može rezultirati velikom zbrkom i poteškoćama.

I zadnje što treba napomenuti jest da alati za automatsko lektoriranje najčešće i nisu sasvim besplatni. Primjerice, Grammarly nudi besplatno lektoriranje na engleskome jeziku, ali samo za osnovne značajke. Ako želite napredno lektoriranje i dodatne jezične sugestije, trebate plaćati mjesečnu pretplatu.

Slično je i s alatom Language Tool. Iako ovaj alat podržava više jezika, među kojima i slovenski, za sada nije podržan hrvatski jezik. Osim toga i Language Tool je ograničen. Besplatno možete provjeriti samo do 20.000 znakova (oko 13 kartica teksta). Ako želite lektoriranje veće količine teksta, trebate platiti.

 

 

Popis najpoznatijih alata za automatsko lektoriranje

 

Ipak, ako želite besplatno lektoriranje, pogotovo na engleskome jeziku, možete isprobati neki od automatskih alata. Ovdje ćemo navesti neke najpoznatije alate za automatsko online lektoriranje.

Grammarly: Grammarly je jedan od najpoznatijih alata za provjeru pravopisa i gramatike. Ima besplatnu verziju koja pruža osnovne sugestije za ispravke.

Hemingway Editor: Ovaj alat fokusira se na jasnoću i čitljivost teksta. Pomaže u otkrivanju suvišnog korištenja priloga, prekompliciranih fraza i sl.

LanguageTool: Ovo je besplatan alat za provjeru pravopisa i gramatike koji podržava više jezika. Ima dodatnu funkcionalnost za provjeru stilističkih aspekata teksta.

ProWritingAid: Ovaj alat nudi provjeru pravopisa, gramatike, stila pisanja, kao i analizu strukture teksta i upotrebe riječi.

Reverso: Reverso nudi provjeru pravopisa i gramatike, uz mogućnost prijevoda i druge jezične resurse.

 

Kao što smo već napomenuli, mnogi od ovih alata nisu u potpunosti besplatni. Osim toga ograničeni su značajkama, odabirom jezika i drugim funkcionalnostima. Također imajte na umu da nijedan automatski alat ne može zamijeniti ljudskog lektora u smislu kvalitetnog lektoriranja.

 

Koliko košta lektoriranje teksta

Ako ste odlučili za uslugu lektoriranja od strane stručnog lektora, vjerojatno vas zanima koliko to košta. Cijena lektoriranja može značajno varirati, ovisno o nekoliko čimbenika. Ti se čimbenici najčešće odnose na duljinu teksta, složenost materijala, brzinu isporuke i ostale specifične zahtjeve klijenta.

Najčešće se cijena lektoriranja obračunava po kartici teksta. Što vas tekst sadrži više kartica, to je i veća cijena lekture.

Također, složeniji tekstovi, primjerice doktorske disertacije i stručni članci, iziskuju više vremena za lektoriranje od tekstova općeg tipa. Stoga je lektoriranje takvih tekstova vremenski duže, složenije i skuplje.

I, naravno, kao i u svemu, rok uvijek igra bitnu ulogu. Možda ste u stisci s vremenom i želite da lektoriranje bude gotovo u jako kratkom roku. U tom slučaju lektor će morati raditi prekovremeno kako bi mogao ispuniti vaše zahtjeve. A to, dakako, treba i dodatno platiti.

Kao što smo naveli, cijena lektoriranja ovisi o nekoliko raznih čimbenika.

Ako vas zanima procjena cijene lekture vašeg teksta, možete od nas zatražiti besplatnu procjenu. Pošaljite nam svoj tekst na e-mail info@gnosis.hr i uskoro ćemo vam se javiti sa svim detaljima.