info@gnosis.hr

Opći uvjeti poslovanja

GNOSIS prevoditeljska agencija > Opći uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve poslove i poslovne odnose između GNOSIS d.o.o. u Kaštel Gomilici, Marka Marulića 27, OIB: 88566315333 (u daljnjem tekstu ”Izvršitelj”) i naručitelja usluge (u daljnjem tekstu ”Naručitelj”) prijevoda, lekture, korekture ili drugih usluga s područja djelatnosti za koje je GNOSIS d.o.o. registriran pri Trgovačkom sudu u Splitu. Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje uslugu od Izvršitelja. Narudžbom usluga Izvršitelja, Naručitelj prihvaća Opće uvjete poslovanja, a u slučaju postojanja naknadno potpisanog ugovora između Naručitelja i Izvršitelja, odredbe tog ugovora imat će prednost u odnosu na ove Opće uvjete. Izvršitelj se obvezuje pružati usluge prevođenja i druge usluge u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Naručitelj svojom narudžbom prihvaća sve odredbe Općih uvjeta poslovanja. Izvršitelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u svako doba, te će u slučaju da do izmjena dođe tijekom projekta, Naručitelja o tome obavijestiti pisanim putem.

 

CIJENE I PLAĆANJE

Cijenu koju Naručitelj plaća za usluge Izvršitelj utvrđuje predračunom ili ponudom za prevoditeljske usluge, sastavljenom od strane Izvršitelja, a koja se Naručitelju dostavlja elektroničkom poštom. Najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod je 1 prevoditeljska kartica teksta koja sadrži 1500 znakova uključujući razmake. Svaka započeta kartica prijevoda obračunava se kao puna kartica. Lektura i korektura također se obračunavaju po kartici teksta. Za žurne prijevode obračunava se posebna ”hitna tarifa” koja uvećava cijenu prijevoda prema dogovoru. Hitnim će se smatrati prijevod sedam autorskih kartica sa stranog na hrvatski jezik, šest kartica teksta s hrvatskog na strani jezik odnosno s jednog stranog jezika na drugi strani jezik izrađen u jednom radnom danu, pri čemu se u obzir uzimaju samo radni dani, ne računajući dan primitka teksta i dan isporuke prijevoda. Radni dan podrazumijeva dane u tjednu od ponedjeljka do petka. Eventualni popusti mogu se dogovoriti isključivo izravno s Izvršiteljem. Plaćanje se za sve usluge vrši avansno (u cijelosti ili prema određenom postotku procijenjene vrijednosti narudžbe) prema ponudi odnosno predračunu, osim ako nije drugačije dogovoreno.  Ako nije dogovoreno avansno plaćanje već plaćanje nakon isporuke prijevoda ili druge usluge, Izvršitelj zadržava pravo od Naručitelja zahtijevati plaćanje pri preuzimanju prijevoda ili isporuke drugih usluga najkasnije 15 dana od izdavanja računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Izvršitelj je slobodan zaračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos dugovanja te ima pravo poduzeti sve zakonske mjere za naplatu svog potraživanja. Sve dok račun nije podmiren u cijelosti, vlasništvo, kao i sva autorska prava nad prevedenim tekstom ima Izvršitelj.

 

ROKOVI ISPORUKE PRIJEVODA I LEKTURE

Prevedeni tekstovi, lektorirani materijali itd. Naručitelju se isporučuju e-mailom ili poštom na adresu Naručitelja. Rokove prijevoda i drugih usluga Izvršitelj dogovara s Naručiteljem i utvrđuje u ponudi ili predračunu. Rokovi za izradu prijevoda i drugih usluga počinju teći od dana prihvaćanja ponude, osim ako između Naručitelja i Izvršitelja nije drukčije ugovoreno.

 

PRAVA I OBVEZE

Naručitelj je dužan na zahtjev Izvršitelja istome dati na uporabu svu potrebnu literaturu na jeziku na koji se prevodi ili lektorira, a koja će poslužiti kao pomoć pri prevođenju/lekturi tekstova koji sadrže stručnu terminologiju. Naručitelj je također dužan Izvršitelju imenovati kontakt osobu kojoj se Izvršitelj može obratiti u slučaju nedoumica u svezi sa stručnom terminologijom. Naručitelj ima pravo uložiti eventualni pisani prigovor na isporučeni prijevod, i to najkasnije u roku od 10 dana od isporuke prijevoda i samo ako je izvršio sve svoje obveze prema Izvršitelju. Izvršitelj će u dodatnom razumnom roku korigirati prijevod na koji je Naručitelj uložio prigovor, ako Izvršitelj ocijeni da za to ima potrebe. Naručitelj nema pravo zatražiti povrat novca za prijevod na koji je uložio prigovor, a koji prijevod je Izvršitelj izradio. Izvršitelj je dužan poštivati rokove prijevoda te prijevod ili lekturu napraviti u skladu sa svojim najboljim sposobnostima i stručnošću. U slučaju kašnjenja, Izvršitelj je o tome dužan u najkraćem roku obavijestiti Naručitelja i ponuditi Naručitelju novi rok. U slučaju otkazivanja narudžbe, Naručitelj je dužan platiti Izvršitelju puni iznos za cjelokupni prijevod ili iznimno, po posebnom pisanom odobrenju Izvršitelja, za onaj dio posla koji je Izvršitelj obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda Izvršitelj. Izvršitelj ima pravo otkazati bilo koji Ugovor sklopljen između Naručitelja i Izvršitelja kao i narudžbu Naručitelja bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti Naručitelju. Izvršitelj može prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja u cijelosti ili djelomično na treću osobu. Naručitelj nema pravo, osim uz pisano dopuštenje Izvršitelja, prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu

 

JAMSTVA I ODGOVORNOSTI

Izvršitelj jamči Naručitelju da će usluge prevođenja, kao i druge ugovorene usluge, biti obavljene savjesno, profesionalno i u dogovorenom roku. Za prijevode koji su namijenjeni za tisak odnosno javno raspačavanje (knjige, promidžbeni materijali, brošure, letci, newsletteri, cjenici, tekstovi web-stranica itd.) Izvršitelj preporučuje narudžbu lekture radi optimalne kvalitete prijevoda. Lektura je usluga dodatne jezične provjere i optimizacije koja se može zasebno naručiti uz osnovni prijevod. Izvršitelj ne preuzima odgovornost za korištenje nelektoriranih prijevoda od strane Naručitelja. Izvršitelj jamči povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva, patenata, bez obzira jesu li registrirani ili ne. Kako nijedan prijenos podataka putem Interneta ne može biti potpuno siguran, tako ni Izvršitelj ne može jamčiti apsolutnu sigurnost informacija. Naručitelj će Izvršitelju nadoknaditi svu štetu nastalu zbog potraživanja, gubitaka ili troškova koji bi nastali kao posljedica bilo kakvih zahtjeva upućenih Izvršitelju, a zbog sadržaja bilo kojeg dokumenta prevedenog od strane Izvršitelja za Naručitelja. Ako postoje zahtjevi za naknadu štete protiv GNOSIS d.o.o., odnosno Izvršitelja, oni se ograničavaju samo na iznos računa za izvršenu uslugu, osim u slučaju da je drukčije ugovoreno. GNOSIS d.o.o. je odgovoran samo za namjerno prouzročene štete ili štete prouzročene krajnjom nepažnjom. Isključuje se odgovornost u slučaju više sile, posljedičnih šteta i izmakle dobiti. Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio na prijevod, niti je odgovoran za bilo kakve posljedice na temelju prevedenog sadržaja.

 

DODATNE ODREDBE

Ni Izvršitelj ni Naručitelj ne odgovaraju za kašnjenje u ispunjenju svojih obveza do kojega je došlo bez njihove krivnje, primjerice zbog više sile ili tehničkih poteškoća (kao npr. smetnje internetske veze Izvršitelja). Sve obavijesti ili bilo koja druga vrsta korespondencije nakon naručenog posla sastavlja se u pisanom obliku i dostavlja poštom ili elektroničkom poštom.

Izvršitelj ima pravo navesti ime Naručitelja u popisu svojih referenci osim ako Naručitelj to izričito zabrani.

 

KOLAČIĆI (eng. COOKIES)

GNOSIS d.o.o. koristi kolačiće (cookies) prilikom procesiranja kontakt formi, ponuda tj. narudžbi. Ako koristite naše usluge i pregledavate našu web-stranicu, slažete se da koristimo i imamo aktivne kolačiće / cookies na web-stranici. Prikupljamo samo one podatke koji su neophodni za pružanje usluge prijevoda, lekture i druge usluge u našoj ponudi. Te podatke ne obrađujemo niti ih prosljeđujemo trećim osobama.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od srpnja 2019.