info@gnosis.hr
091 494 7777

Opći uvjeti poslovanja

GNOSIS prevoditeljska agencija > Opći uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE UVJETA POSLOVANJA

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve poslove i poslovne odnose između GNOSIS obrt za usluge sa sjedištem u Kaštel Kambelovcu, Kralja Krešimira 35, OIB: 28077892245 (u daljnjem tekstu ”Izvršitelj”) i naručitelja usluge (u daljnjem tekstu ”Naručitelj”) prijevoda, lekture, korekture ili drugih usluga s područja djelatnosti za koje je GNOSIS obrt za usluge registriran. Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje uslugu od Izvršitelja. Narudžbom usluga Izvršitelja, Naručitelj prihvaća Opće uvjete poslovanja.

 

CIJENE I PLAĆANJE ZA USLUGE

Cijenu koju Naručitelj plaća za usluge Izvršitelj utvrđuje se predračunom ili ponudom za prevoditeljske usluge, sastavljenom od strane Izvršitelja, a Naručitelju se šalje e-mailom. Najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod ili lekturu je 1 kartica teksta koja sadrži 1500 znakova s razmacima (characters with spaces), osim ako nije drugačije određeno. Kartica teksta izračunat će se na temelju broja znakova s razmacima u programu Microsoft Word. Ako je dokument za prijevod ili lekturu u drugom formatu, napravit će se konverzija u program Microsoft Word na temelju dostupnih programa. Svaka započeta kartica računa se kao puna kartica. Za hitne, žurne prijevoda obračunava se ”hitna tarifa” uvećana prema dogovoru. Eventualni popusti mogu se dogovoriti isključivo izravno s Izvršiteljem. Plaćanje se za sve usluge vrši avansno (u cijelosti ili prema određenom postotku vrijednosti narudžbe) prema ponudi ili predračunu, osim ako nije drugačije dogovoreno. Ako nije dogovoreno avansno plaćanje već plaćanje nakon isporuke prijevoda ili druge usluge, Izvršitelj zadržava pravo od Naručitelja zahtijevati plaćanje pri preuzimanju prijevoda ili isporuke drugih usluga najkasnije 15 dana od izdavanja računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Izvršitelj je slobodan zaračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos dugovanja te ima pravo poduzeti sve zakonske mjere za naplatu potraživanja. Sve dok račun za uslugu nije plaćen u punom iznosu, vlasništvo i sva autorska prava nad prevedenim tekstom ima Izvršitelj.

 

ROKOVI ISPORUKE PRIJEVODA I LEKTURE

Prevedeni tekstovi, lektorirani materijali itd. Naručitelju se isporučuju e-mailom ili poštom na adresu Naručitelja. Rokove prijevoda i drugih usluga Izvršitelj pismeno dogovara s Naručiteljem.

 

PRAVA I OBVEZE IZVRŠITELJA I NARUČITELJA

Naručitelj je dužan na zahtjev Izvršitelja istome dati na uporabu svu potrebnu literaturu na jeziku na koji se prevodi ili lektorira, a koja će poslužiti kao pomoć pri prevođenju/lekturi tekstova koji sadrže stručnu terminologiju. Naručitelj je također dužan Izvršitelju imenovati kontakt osobu kojoj se Izvršitelj može obratiti u slučaju nedoumica u svezi sa stručnom terminologijom. Naručitelj ima pravo uložiti eventualni pisani prigovor na isporučeni prijevod ili lekturu, i to najkasnije u roku od 10 dana od isporuke i samo ako je platio za isporučenu uslugu. Izvršitelj će u dodatnom razumnom roku korigirati prijevod/lekturu na koji je Naručitelj uložio prigovor, ako Izvršitelj ocijeni da za to ima potrebe. Naručitelj nema pravo zatražiti povrat novca za prijevod/lekturu na koji ulaže prigovor. Izvršitelj je dužan poštivati dogovorene rokove te prijevod ili lekturu napraviti u skladu sa svojom stručnošću i sposobnostima. U slučaju kašnjenja, Izvršitelj je o tome dužan u najkraćem roku obavijestiti Naručitelja i ponuditi Naručitelju novi rok. U slučaju otkazivanja narudžbe, Naručitelj je dužan platiti Izvršitelju puni iznos za cjelokupni prijevod/lekturu ili iznimno, po posebnom pisanom odobrenju Izvršitelja, za onaj dio posla koji je Izvršitelj obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji je izdao Izvršitelj. Izvršitelj ima pravo otkazati bilo koji Ugovor sklopljen između Naručitelja i Izvršitelja kao i narudžbu Naručitelja bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti Naručitelju. Izvršitelj može prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja u cijelosti ili djelomično na treću osobu. Naručitelj nema pravo, osim iznimno uz pisano dopuštenje Izvršitelja, prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

 

JAMSTVA I ODGOVORNOSTI ZA IZVRŠENE USLUGE

Izvršitelj jamči Naručitelju da će usluge prevođenja i lekture, kao i druge ugovorene usluge, biti obavljene stručno, profesionalno i u okviru dogovorenog roka. Za prijevode koji su namijenjeni za tisak, objavu odnosno javno raspačavanje (knjige, promidžbeni materijali, brošure, letci, newsletteri, cjenici, tekstovi web-stranica itd.) Izvršitelj preporučuje narudžbu lekture radi optimalne kvalitete prijevoda. Lektura je usluga dodatne jezične provjere i optimizacije koja se može zasebno naručiti uz osnovni prijevod. Izvršitelj ne preuzima odgovornost za korištenje nelektoriranih prijevoda od strane Naručitelja. Izvršitelj jamči povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, odnosno intelektualnog i industrijskog vlasništva. S obzirom na to da prijenos podataka online nikada ne može biti potpuno siguran, tako ni Izvršitelj ne može jamčiti apsolutnu sigurnost informacija. Ako postoje zahtjevi za naknadu štete protiv GNOSIS obrt za usluge, odnosno Izvršitelja, oni se ograničavaju samo na iznos računa za izvršenu uslugu, osim u slučaju da je drukčije ugovoreno. GNOSIS obrt za usluge je odgovoran samo za namjerno prouzročene štete ili štete prouzročene krajnjom nepažnjom. Isključuje se odgovornost u slučaju više sile, posljedičnih šteta i izmakle dobiti.

DODATNE ODREDBE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Ni Izvršitelj ni Naručitelj ne odgovaraju za kašnjenja ili odstupanja u ispunjenju svojih obveza do kojih je došlo bez njihove krivnje, primjerice zbog više sile ili tehničkih poteškoća (kao npr. smetnje internetske veze, programski bugovi i sl.).

Izvršitelj ima pravo, ako želi, navesti ime Naručitelja u svojim referencama, osim ako Naručitelj izričito ustvrdi da se s tim ne slaže.

 

KOLAČIĆI (eng. COOKIES)

GNOSIS obrt za usluge koristi kolačiće (cookies) prilikom obrade ponuda, tj. upita i narudžbi. Ako posjećujete našu web-stranicu, slažete se da imamo na njoj kolačiće / cookies. Zadržavamo samo one podatke koji su nužni za pružanje usluga u našoj ponudi. Vaše podatke ne obrađujemo niti ih prosljeđujemo nekim trećim osobama ili stranama.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od srpnja 2019.